Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. 1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, leveranties en overeenkomsten door of met Gerretsen Trading B.V., nader te noemen: “verkoper”, gedaan respectievelijk aangegaan.
 2. 1.2. Wanneer deze verkoop- en leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door verkoper, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Verwijzing door de koper naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door verkoper niet aanvaard.
 3. 1.3. Afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor de verkoper slechts bindend, indien en voor zover deze door hem schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 – Aanbieding

 1. 2.1 Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend. De inhoud van een offerte bindt de verkoper niet dan na een schriftelijke bevestiging door verkoper.
 2. 2.2. In het geval de verkoper de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
 3. 2.3. De verkoper heeft het recht een aanbod jegens een koper, die dat heeft aanvaard, mits binnen twee dagen na de aanvaarding, te herroepen, indien hij om hem moverende redenen de overeenkomst niet wil aangaan.
 4. 2.4. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.

Artikel 3 – Prijs

 1. 3.1. De door de verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 2. 3.2. Indien na de datum van het tot stand komen van een overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. 3.3. De in het voorgaande lid bepaalde is in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- en uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en/of verandering in de wisselkoers van de gulden tegenover de buitenlandse valuta waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.

Artikel 4 – Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen e.d.

 1. 4.1 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, foldermateriaal, aanbiedingen en/of orderbevestigingeen, is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionerring van de produkten.

Artikel 5 – Levertijd

 1. 5.1 De op de opdrachtbevestiging opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen. Pas na overschrijding van die termijn kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor een termijnoverschrijding. Een zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren noch geeft dit de koper het recht op vergoeding van welke kosten, schades of interesten dan ook.
 2. 5.2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper gestelde materialen. Indien buiten de schuld van de verkoper vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden, staking, brand, ziekte en/of andere calamiteiten, of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd waar nodig verlengd.
 3. 5.3. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden met betrekking tot de verlenging van de levertijd bepaald wordt, wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de verkoper is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de koper van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst te verlenen.

Artikel 6 – Transport

 1. 6.1. Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen, tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang van de koper te zijn aanvaard.
 2. 6.2. De verkoper heeft het recht goederen, welke gereed zijn, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 3. 6.3. De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco verzendingen, waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 4. 6.4. Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstellingen met uitsluiting van de koper.
 5. 6.5. tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 6. 6.6. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, en stations-, en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

Artikel 7 -Keuring

 1. 7.1. Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruikheeft gemaakt binnen 24 uur, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
 2. 7.2. De kosten voor keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8 – Risico- en eigendomsovergang

 1. 8.1. Dadelijk nadat het produkt is geleverd draagt de koper het risico van alle directe en indirecte schade die aan of door dit produkt mocht ontstaan, behoudens en voor zover aan de grove schuld van de verkoper te wijten.
 2. 8.2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van het produkt eerst op de koper over, wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten volledig aan de verkoper is gedaan.
 3. 8.3. De verkoper zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het produkt. De koper zal aan de verkoper medewerking verlenen teneinde verkoper in de gelegenheid te stellen het in lid twee (2) opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugname van het produkt, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 4. 8.4. Het is koper verboden de door de verkoper afgeleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
 5. 8.5. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper onmiddellijk daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 9 – Garantie

 1. 9.1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde produkt, voor zover dit betreft niet-waarneembare gebreken aan het geleverde produkt, waarvan de koper bewijst dat zij binnen zes maanden na levering zijn opgetreden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een produktiefout.
 2. 9.2. Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de verkoper worden weggenomen door reparatie of vervanging van het produkt.
 3. 9.3. Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van de door haar geleverde produkten voor speciale doeleinden, waartoe deze door de koper of diens afnemer wordt bestemd c.q. gebruikt, welke geschiktheid niet uitdrukkelijk is gegarandeerd.
 4. 9.4.Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van : a. de niet-inachtneming van gebruiksvoorschriften dan wel anders dan in het voorziene normale gebruik; b. normale slijtage; c. reparatie door derden, waaronder begrepen de koper; d. in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken.
 5. 9.5. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden. Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper tot reparatie of andere werkzaamheden terzake van een produkt overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 6. 9.6. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de produkten in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de verkoper terzake van die gebreken valt. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient eveneens zo spoedig mogelijk na ontdekking te geschieden doch in ieder geval binnen één jaar na levering. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 7. 9.7. Reclamering betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 8. 9.8. Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/produkten vervangt, worden de vervangen onderdelen/produkten eigendom van de verkoper.
 9. 9.9. Terzake van de door de verkoper uitgevoerde reparatiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van twee maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de verkoper om in geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover deugdelijk, opnieuw te verrichten.
 10. 9.10.Terzake van de door de verkoper uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
 11. 9.11. Het beweerlijk niet-nakomen door de verkoper van zijn garantieverplichtingen ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de verkoper gesloten overeenkomst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. 10.1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting.
 2. 10.2. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en behoudens het bepaalde in lid 1 zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door terzake van in dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen of personen, welke of wie ook.
 3. 10.3. De verkoper is derhalve ook niet aansprakelijk voor: -schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens: – schade veroorzaakt door een gebruik van het produkt, welk gebruik niet uitdrukkelijk door verkoper is gegarandeerd.
 4. 10.4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde zal iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak is uitgesloten.
 5. 10.5. De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de verkoper in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten.

Artikel 11 – Overmacht

 1. 11.1. Onder overmacht wordt in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien-, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitrusting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.
 2. 11.2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst te gevolge van overmacht is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde ervan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. 12.1. Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de door verkoper in te winnen informatie de naar het oordeel van verkoper voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt.
 2. 12.2. Verkoper is te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van koper een zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen jegens verkoper.
 3. 12.3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit de daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de koper niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de koper, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de verkoper gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de verkoper bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. 12.3. In geval van opschorting krachtens het vorige lid wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting van de verkoper bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens het vorige lid wordt de overeengekomen prijs -zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de verkoper bespaarde kosten, en is de koper gehouden im het hiervoor omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de verkoper bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.
 5. 12.4. De koper is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 13 – Betaling

 1. 13.1. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs door de verkoper direct na aflevering van de producten dienen plaats te vinden, ongeacht of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd.
 2. 13.2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen bank- of postbankrekening.
 3. 13.3. Koper is niet gerechtigd betaling van de koopsom op te schorten dan wel te verrekenen met eventuele tegenvorderingen. Koper doet nadrukkelijk afstand van zijn recht tot opschorting dan wel verrekening.
 4. 13.4. Indien koper niet binnen de in lid 13.1 gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper, zonder enige ingebrekestelling, het recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 10% van het nog openstaande bedrag.
 5. 13.5. Enige betaling door koper, ongeacht de grootte van het bedrag of aanwijzingen zijdens koper, zal steeds geacht worden te zijn geschied, in de eerste plaats in mindering op de verschuldigd geworden rente en incassokosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van verkoper, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk anders verklaard.
 6. 13.6. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoegenaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken op welke wijze deze betaling ook geschiedt, of van het daartoe strekkende transfer van de gelden, komen voor rekening van koper.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. 14.1. Op alle overeenkomsten aangegaan door verkoper, de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg daarvan, alsmede de door hem verrichte handelingen, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. 14.2. Alle geschillen voortvloeiend of verbandhoudend met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.